Japan(Shizuoka)
Shizuoka Prefectural Surugasogo High School