Japan(Shizuoka)
Shizuoka Seiko Gakuin Junior Senior High School